واحد پول

قیمت دامنه

پسوند دامنه ثبت انتقال تمدید
.com 689,000 تومان 689,000 تومان 729,000 تومان
.ir 51,000 تومان 51,000 تومان 51,000 تومان
.net 1,065,515 تومان 1,081,713 تومان 1,065,515 تومان
.org 494,060 تومان 910,727 تومان 909,827 تومان
.co 179,086 تومان 2,159,827 تومان 2,159,827 تومان
.info 314,075 تومان 1,591,073 تومان 1,591,073 تومان
.biz 1,366,091 تومان 1,366,091 تومان 1,366,091 تومان
.blog 1,816,055 تومان 1,816,055 تومان 1,816,055 تومان
.ac.ir 51,000 تومان 51,000 تومان 51,000 تومان
.co.ir 51,000 تومان 51,000 تومان 51,000 تومان
.net.ir 51,000 تومان 51,000 تومان 51,000 تومان
.org.ir 51,000 تومان 51,000 تومان 51,000 تومان
.sch.ir 51,000 تومان 51,000 تومان 51,000 تومان
.in 452,664 تومان 452,664 تومان 452,664 تومان
.us 584,953 تومان 584,953 تومان 584,953 تومان
.uk 478,762 تومان !رایگان 478,762 تومان
.me 875,630 تومان 1,339,093 تومان 1,339,093 تومان
.tv 758,252 تومان 759,002 تومان 758,252 تومان
.cc 758,252 تومان 759,002 تومان 758,252 تومان
.eu 438,265 تومان 438,265 تومان 412,167 تومان
.es 421,166 تومان !رایگان 421,166 تومان
.co.uk 478,762 تومان !رایگان 478,762 تومان
.cloud 1,366,091 تومان 1,366,091 تومان 1,366,091 تومان
.app 1,096,112 تومان 1,096,112 تومان 1,096,112 تومان
.ru 147,588 تومان 147,588 تومان 147,588 تومان
.pro 269,078 تومان 1,591,073 تومان 1,591,073 تومان
.shop 116,091 تومان 2,176,026 تومان 2,176,026 تومان
.asia 916,127 تومان 916,127 تومان 916,127 تومان
.rocks 758,252 تومان 759,002 تومان 758,252 تومان
.cat 633,549 تومان 1,560,475 تومان 1,560,475 تومان
.love 1,816,055 تومان 1,816,055 تومان 1,816,055 تومان
.link 646,148 تومان 646,148 تومان 646,148 تومان
.xyz 916,127 تومان 916,127 تومان 916,127 تومان
.ae 2,670,986 تومان 2,670,986 تومان 2,670,986 تومان
.co.com 1,799,856 تومان 1,799,856 تومان 1,799,856 تومان
.company 494,060 تومان 916,127 تومان 916,127 تومان
.site 916,127 تومان 2,266,019 تومان 2,266,019 تومان
.top 110,691 تومان 357,271 تومان 357,271 تومان
.website 1,816,055 تومان 1,816,055 تومان 1,816,055 تومان
.io 3,598,812 تومان 3,868,790 تومان 3,868,790 تومان
.bz 1,529,878 تومان 1,529,878 تومان 1,529,878 تومان
.de 378,870 تومان 276,278 تومان 276,278 تومان
.shopping 881,030 تومان 2,086,033 تومان 2,086,033 تومان
.store 916,127 تومان 3,615,911 تومان 3,615,911 تومان
.vip 1,096,112 تومان 1,006,120 تومان 1,096,112 تومان
.one 1,528,978 تومان 601,152 تومان 601,152 تومان
.gold 611,051 تومان 6,765,659 تومان 6,765,659 تومان
.market 2,535,997 تومان 2,535,997 تومان 2,535,997 تومان
.markets 611,051 تومان 1,996,040 تومان 1,996,040 تومان
.business 269,078 تومان