1

محصول را انتخاب کنید

ConfigServer eXploit Scanner (cxs)

cPanel/WHM
check
DirectAdmin
check
Plesk
check
License
Lifetime

لایسنس DirectAdmin اشتراکی

لایسنس DirectAdmin Pro اشتراکی

لایسنس cPanel Cloud اشتراکی

لایسنس cPanel Metal اشتراکی

لایسنس LiteSpeed 2 CPU اشتراکی

لایسنس LiteSpeed 4 CPU اشتراکی

لایسنس LiteSpeed Elite اشتراکی

لایسنس CloudLinux اشتراکی

لایسنس CloudLinux Pro اشتراکی

لایسنس Imunify360 اشتراکی

لایسنس Plesk VPS اشتراکی

لایسنس Plesk Dedicated اشتراکی

لایسنس OSM اشتراکی

لایسنس MFSE اشتراکی

2

نام/دامنه سرویس

3

استفاده از کد تخفیف

مجموع پرداختی این صورتحساب:

2,071,000 تومان