واحد پول

قیمت دامنه

پسوند دامنه ثبت انتقال تمدید
.com 689,000 تومان 689,000 تومان 729,000 تومان
.ir 51,000 تومان 51,000 تومان 51,000 تومان
.net 1,065,515 تومان 1,081,713 تومان 1,065,515 تومان
.org 773,038 تومان 910,727 تومان 909,827 تومان
.co 2,159,827 تومان 2,159,827 تومان 2,159,827 تومان
.info 269,078 تومان 1,591,073 تومان 1,591,073 تومان
.biz 1,366,091 تومان 1,366,091 تومان 1,366,091 تومان
.blog 1,816,055 تومان 1,816,055 تومان 1,816,055 تومان
.ac.ir 51,000 تومان 51,000 تومان 51,000 تومان
.co.ir 51,000 تومان 51,000 تومان 51,000 تومان
.net.ir 51,000 تومان 51,000 تومان 51,000 تومان
.org.ir 51,000 تومان 51,000 تومان 51,000 تومان
.sch.ir 51,000 تومان 51,000 تومان 51,000 تومان
.in 454,464 تومان 454,464 تومان 454,464 تومان
.us 584,953 تومان 584,953 تومان 584,953 تومان
.uk 469,762 تومان !رایگان 469,762 تومان
.me 870,230 تومان 1,331,893 تومان 1,331,893 تومان
.tv 758,252 تومان 759,002 تومان 758,252 تومان
.cc 758,252 تومان 759,002 تومان 758,252 تومان
.eu 435,565 تومان 435,565 تومان 409,467 تومان
.es 419,366 تومان !رایگان 419,366 تومان
.co.uk 469,762 تومان !رایگان 469,762 تومان
.cloud 1,366,091 تومان 1,366,091 تومان 1,366,091 تومان
.app 1,096,112 تومان 1,096,112 تومان 1,096,112 تومان
.ru 142,189 تومان 142,189 تومان 142,189 تومان
.pro 238,481 تومان 1,591,073 تومان 1,456,084 تومان
.shop 116,091 تومان 2,176,026 تومان 2,176,026 تومان
.asia 916,127 تومان 916,127 تومان 916,127 تومان
.rocks 758,252 تومان 759,002 تومان 758,252 تومان
.cat 629,950 تومان 1,551,476 تومان 1,551,476 تومان
.love 1,816,055 تومان 1,816,055 تومان 1,816,055 تومان
.link 646,148 تومان 646,148 تومان 646,148 تومان
.xyz 179,086 تومان 916,127 تومان 916,127 تومان
.ae 2,670,986 تومان 2,670,986 تومان 2,670,986 تومان
.co.com 1,799,856 تومان 1,799,856 تومان 1,799,856 تومان
.company 476,962 تومان 916,127 تومان 916,127 تومان
.site 179,086 تومان 2,266,019 تومان 2,266,019 تومان
.top 110,691 تومان 359,071 تومان 359,071 تومان
.website 1,816,055 تومان 1,816,055 تومان 1,816,055 تومان
.io 3,509,719 تومان 3,779,698 تومان 3,779,698 تومان
.bz 1,529,878 تومان 1,529,878 تومان 1,529,878 تومان
.de 377,070 تومان 274,478 تومان 274,478 تومان
.shopping 894,528 تومان 2,086,033 تومان 2,086,033 تومان
.store 269,078 تومان 3,615,911 تومان 3,615,911 تومان
.vip 1,096,112 تومان 1,096,112 تومان 1,096,112 تومان
.one 1,528,978 تومان 601,152 تومان 601,152 تومان
.gold 596,652 تومان 6,765,659 تومان 6,765,659 تومان
.market 2,535,997 تومان 2,535,997 تومان 2,535,997 تومان
.markets 596,652 تومان 1,996,040 تومان 1,996,040 تومان
.business 238,481 تومان