لیست محصولات و خدمات

واحد پول
محصول/خدمت سفارش
پکیج 1

فضا : 50MB
پهنای باند : 1Gig
انتخاب دوره صورتحساب:
پکیج 2

فضا : 100MB
پهنای باند : 2Gig
انتخاب دوره صورتحساب:
پکیج 3

فضا : 200MB
پهنای باند : 4Gig
انتخاب دوره صورتحساب:
پکیج 4

فضا : 500MB
پهنای باند : 10Gig
انتخاب دوره صورتحساب:
پکیج 5

فضا : 1Gig
پهنای باند : 20Gig
انتخاب دوره صورتحساب:
پکیج 6

فضا : 2Gig
پهنای باند : 40Gig
انتخاب دوره صورتحساب:
پکیج 7

فضا : 5Gig
پهنای باند : 100Gig
انتخاب دوره صورتحساب:
پکیج 8

فضا : 10Gig
پهنای باند : 200Gig
انتخاب دوره صورتحساب:
پکیج 9

فضا : 20Gig
پهنای باند : 400Gig
انتخاب دوره صورتحساب: