1

محصول را انتخاب کنید

Single Server Colocation

تماس
بگیرید

Full Rack Colocation

2

نام سرور


3

اندازه سرور *

مشخص کنید سرور شما در رک یک یونیت یا دو یونیت فضا را اشغال می‌کند؟
یک یونیت
دو یونیت ( 400,000 تومان ماهانه )
4

افزونه‌ها

پاور دوم ( 100,000 تومان ماهانه )
5

آی‌پی اصلی

6

پورت شبکه اول

7

پورت شبکه دوم

8

نام/دامنه سرویس

9

استفاده از کد تخفیف

تغییر دوره پرداخت

مجموع پرداخت دوره‌ای:

500,000 تومان ماهانه