1

محصول را انتخاب کنید

میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته A

فضا
100MB

میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته B

فضا
200MB

میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته C

فضا
500MB

میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته D

فضا
1Gig

میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته E

فضا
2Gig
پهنای باند
80Gig

میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته F

فضا
5Gig

میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته G

فضا
10Gig
پهنای باند
200Gig

میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته H

فضا
20Gig

میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته I

فضا
40Gig
2

نام/دامنه سرویس

3

استفاده از کد تخفیف

مجموع پرداختی این صورتحساب:

249,000 تومان