1

محصول را انتخاب کنید

پکیج 1

فضا
50MB
پهنای باند
1Gig

پکیج 2

فضا
100MB
پهنای باند
2Gig

پکیج 3

فضا
200MB
پهنای باند
4Gig

پکیج 4

فضا
500MB
پهنای باند
10Gig

پکیج 5

فضا
1Gig
پهنای باند
20Gig

پکیج 6

فضا
2Gig
پهنای باند
40Gig

پکیج 7

فضا
5Gig
پهنای باند
100Gig

پکیج 8

فضا
10Gig
پهنای باند
200Gig

پکیج 9

فضا
20Gig
پهنای باند
400Gig
2

نام/دامنه سرویس

3

استفاده از کد تخفیف

مجموع پرداختی این صورتحساب:

489,000 تومان